Subvencije za solarne sisteme

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje popis del in opreme, ter vrsto in površino sprejemnikov sončne energije.

Mi Vam lahko uredimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev subvencij oziroma nepovratnih sredstev.

Priznani stroški vključujejo:
- nabavo in vgradnjo sprejemnikov sončne energije
- nabavo in vgradnjo hranilnika toplote
- vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema

Eko Sklad izplača subvencijo direktno na kupčev TRR po končani izvedbi del.


Višina priznanih sredstev

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe in se lahko dodeli za največ 20 m² sprejemnikov sončne energije, vendar ne več kot:
- 200 € na m² neto površine pri sistemih z vakuumskimi sprejemniki


Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je: lastnik stanovanjskega objekta, kjer bodo izvedeni ukrepi v okviru namenov, ki so predmet razpisa, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik); ali ožji družinski član (zakonec, izvenzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) lastnika, z njegovim pisnim dovoljenjem; najemnik stanovanjskega objekta s pisnim dovoljenjem lastnika in pod pogojem, da je udeležen pri financiranju naIožbe.